Menu

Norsk Kompetansemaal

 

By the end of 2nd Grade

 

The following list is taken from the published requirements from the department of education fr Norwegian instruction in a traditional Norwegian school. The column to on the right provides some simple example of how we are trying to achieve these goals. 

Muntlig kommunikasjon

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Eksempler:

lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler

 • Rollespill.

 • Strukturerte klassesamtaler hvor et mål er å rekke opp hånden og vente på tur, og etter hvert gi respons.

lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem

 • Lytte til høytlesing av litteratur, lydbøker, hørespill og/eller sanger.

 • Samtaler i før-, under- og etterlesingsfasen.

 • Samtaler om tekstens form.

lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon

 • Lytte til høytlesing av litteratur, lydbøker, hørespill og/eller sanger.

 • Skriveøvelser som tester forståelse.

 • Sammenligne ulike tekster og se etter likheter og ulikheter.

leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord

 • Lytte til og lese barnedikt.

 • Lære barneregler/vers.

 • Rimleker.

samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening

 • Samtaler om inne- og utestemme.

 • Vise eksempler på dialekt.

fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer

 • Samtaler etter ferier om feriens innhold.

 • Trekke inn barnas egne erfaringer i samtaler.

 • Lære om sansene

sette ord på egne følelser og meninger

 • Gjennom samtaler og tekst, uttrykke følelser som oppstår etter etter å ha lyttet til en sang, lest en tekst, sett et bilde eller hørt noen snakke.

 • Lære om sansene.

uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk

 • Tegne eller skrive til et gitt tema, eller tekst som er lest eller lyttet til.

 • Synge sanger som passer til de ulike temaene.

 • Bruke bokstavbrikker til å danne ord knyttet til et bestemt tema.Skriftlig kommunikasjon

 

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk

 • Lesekorpset, Bokstavkongen (NRK Super).

 • Fonetikkundervisning.

 • Trene på ord.

trekke lyder sammen til ord

 • Lesekorpset, Bokstavkongen (NRK Super)

 • Fonetikkundervisning

 • Trene på ord

lese store og små trykte bokstaver

 • Arbeid i skrivehefte.

 • Lese tekster med store og små trykte bokstaver.

lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm

 • Lesekorpset, Bokstavkongen (NRK Super)

 • Søke på Internett

 • Lese sangtekster på projektor.

bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster

 • Lese tekster knyttet til gjeldende tema, f.eks. Dyreverden: Hakkebakkeskogen, og gjennom samtaler oppdage relasjon til teksten for så å skrive korte kommentarer, gjerne i form av setninger.

skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur

 • Anvende og skrive på skriveprogramvare.

 • Skrive og lekeskrive (grade 1) i skrivebok, både på skolen og hjemme.

skrive enkle beskrivende og fortellende tekster

 • Setninger knyttet til unit.

 • Enkle fortellinger, for eksempel om seg selv eller oppdiktede personer.

 • Enkle beskrivelser, slik som daglige rutiner, beskrivelser av ting og fenomener.

arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing

 • Bearbeide leste tekster (egenleste eller lest av andre) for eksempel gjennom skrevne refleksjoner, tegneserier eller

skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving

 • Bruke lesebøker (f.eks. Zeppelin og Damms Leseunivers).

 • Skrive for eksempel eventyr etter å ha satt seg inn i strukturen i et eventyr.

 Språk, litteratur og kultur

samtale om opphavet til og betydningen av noen kjente ordtak, begreper og faste uttrykk

 • Kjente uttrykk knyttet til tema, f.eks. “Det er ikke gull alt som glimrer.”

samtale om begrepene dialekt, bokmål og nynorsk

 • Samtaler med utgangspunkt i tekster, muntlige eller skriftlige.

samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier

 • Bruke bøker fra biblioteket, f.eks. eventyrbøker, til å snakke om sammensatte tekster.

samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt

 • Sammenligne form og innhold i eksempelvis “Hurra for deg” og “Gratulerer med dagen” (NRK Super).

samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger

 • Eventyr fra eksempelvis  Asbjørnsen og Moe.

finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing

 • Bibliotekstid med lesing og valg av bøker, både på skolen og Asker bibliotek.

 

Ordforklaringer:

 • Samtaler kan være klassesamtaler, samtaler i par eller grupper, forberedte samtaler, uforberedte samtaler.
By the end of 4th Grade

Muntlig kommunikasjon

 • lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster

 • Se på filmklipp og diskutere innholdet, f.eks. filmklipp fra ulike norske nettsteder knyttet til unitarbeid.

 • Lytte til opplesing av bøker og diskutere innholdet.

 • forstå noe svensk og dansk tale

 • Vise dansk og svensk tale gjennom tale og/eller film- og lydklipp.

 • Dra paralleler mellom de skandinaviske språkene f.eks. ved gjennomgang av øveord.

 • bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger

 • Nivådelte øveord på ukentlig basis for å utvide ordforrådet, samt repetisjoner av øveord.

 • Bruke øveord hensiktsmessig i tekster, f.eks. i refleksjoner knyttet til unit-arbeid.

 • samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

 • Rollespill knyttet til unit-tema eller tekster.

 • Arbeid i grupper av ulik størrelse.

 • Snakkeaktiviteter i par og plenum.

 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

 • Bruke tegn for innlegg og replikk hensiktsmessig.

 • Forberedte spørresituasjoner, f.eks. ved forberedte besøk av utenforstående som snakker med elevene om ulike tema.

 • variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster

 • Stemmebruk i replikker, feks. i rollespill og skuespill.

 • Stemmebruk i fremføringer, feks. av lekserSkriftlig kommunikasjon

lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse

 • Jobbe med leseforståelse i ulike nivå (leseforståelsehefter).

 • Lese bøker på ukentlig basis, primært hjemme men også på skolen.

finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir

 • Leseforståelsehefter.

 • Forberedelsesmateriell til Nasjonale prøver i lesing fra UDIR.

 • Arbeid på f.eks. norsksidene.no og andre hensiktsmessige nettsider.

gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder

 • Bruke dikt og sanger som utgangspunkt, f.eks. av Margrethe Munthe, Inger Hagerup og andre kjente og mindre kjente forfattere.

lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster

 • Fremføre egne tekster for klassen.

 • Gi tilbakemelding på andres tekster.

bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving

 • Hente nøkkelord fra ulike tekster som utgangspunkt for sammendrag.

 • Skrive fortsettelser på historier.

 • Skriverammer.

skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster

 • Uttrykke mening i f.eks. refleksjoner.

 • Fortellende tekster, f.eks. om oppdiktede personer.

skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving

 • Bruke skrivebok ukentlig, både på skolen og som lekser.

 • Skrive tekster på PC.

strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning

 • Bruke overskrifter for hver tekst man skriver i skriveboken.

 • Bruke fisk-modellen* som utgangspunkt for inndeling av fortelling.

variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving

 • Bruke øveord til å variere ordbruk.

 • Synonymer og antonymer.

 • Utvide setninger, f.eks. med beskrivelser.

lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy

 • Skuespill med rekvisitter.

 • Bruke PC-program til å kombinere lyd og bilde med ord.

søke etter informasjon, skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy

 • Søke etter gitte tema på nettet. Forberede søkene for å lettere få rett treff.

bruke bibliotek og Internett til å finne stoff til egen skriving

 • Bruke informasjon fra biblioteket samt internett til å finne informasjon, f.eks. til oppsummerende vurderinger (summative assessments).

*modell som viser tredeling og størrelesesforhold mellom disse som kan overføres til struktur i tekst.Språk, litteratur og kultur

beskrive ordklasser og deres funksjon

 • Samtaler om ordklasser ved ulike anledninger, repetisjon.

forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre

 • Ta utgangspunkt i ord som er fanget opp på skolen samt ord hentet fra reklamer og andre tekster.

beskrive eget talemål og sammenligne med andres

 • Vise eksempler på ulike dialekter gjennom f.eks. lytteprøver.

 • Se på filmklipp fra NRK Skole om dialekt som utgangspunkt for samalene.

samtale om innhold og form i sammensatte tekster

 • Bruke tekster med film, bilder og skrevet tekst som utgangspunkt i samtaler.

gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TV-program

 • Samtale i etterkant av å vise filmklipp fra NRK Super.

 • Samtale med utgangspunkt i elevenes fritid

samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk

 • Samisk: Bruke tekster fra NRK Skole som utgangspunkt for samtalene.

 • Dikt på nynorsk for barn

gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer

 • Bruke tekster, som f.eks. bøker av norske forfattere, som Anne-Cath Vestly, Thorbjørn Egner.Ordforklaringer:

 • Samtaler kan være klassesamtaler, samtaler i par eller grupper, forberedte samtaler, uforberedte samtaler.

 

By the end of 7th Grade

Muntlig kommunikasjon

 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta

 • Spontante og planlagte klassediskusjoner.

 • Diskusjoner med ulike tema som utgangspunkt.

 • Spesifikt inkludere IB-profiltrekk i diskusjoner.

 • uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres

 • Klassediskusjoner hvor ulike syn presenteres.

 • Refleksjoner til nyhetssaker.

 • Rollespill.

 • bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner

 • Lydeffekter i skuespill.

 • PowerPoint-presentasjoner.

 • Musikk som effekt eller hovedtema i presentasjoner.

 • opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon

 • Rollespill.

 • Antimobbeprosjekt.

 • Dramatisering av f.eks. Eventyr.

 • Høytlesing med variasjon i stemmebruk som virkemiddel.

 • uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen

 • Synonymøvelser, adjektiv, starte setninger med ulike ord.

 • Vokabular spesifikt knyttet til ulike temaer.

 • presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med eller uten digitale verktøy

 • Vlogg, blogg.

 • Informasjonshefter

 • Veggavis.

 • Selvbiografi.

 • vurdere andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier

 • Formell medelevvurdering med spesifikke vurderingskriterier.

 • Uformell medelevvurdering med umiddelbare tilbakemeldinger.Skriftlig kommunikasjon

 • lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten

 • Lese tekster av norske forfattere, både som egenlesing og klasselesing.

 • Utdrag fra tekster.

 • Dikt, nynorsk og bokmål.

 • Lese oversatte tekster.

 • referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst

 • Oppsummeringer av nyhetssaker.

 • Oppsummering av innhold i ulike tekster, f.eks. dikt.

 • lese enkle tekster på svensk og dansk og gjengi og kommentere innholdet

 • Selvforklarende.

 • forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst

 • F.eks. reklamefilmer og -plakater.

 • Trykte sammensatte tekste, f.eks. tegneserier.

 • Filmklipp, f.eks. oppskriftsvideoer.

 • mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbyging og funksjonell tegnsetting

 • Egenvurdering av tekster.

 • Eksplisitt undervisining i ortografi, tegnsetting og setningsbygning.

 • Tegnsetting og setningsbygning som virkemiddel.

 • skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte

 • Overskrifter, avsnitt.

 • Valg av tegnsetting.

 • Tekstproduksjon i skrivebok samt i tekstbehandlingsprogram.

 • skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt

 • Tekstproduksjon knyttet til spesifikke tema, f.eks. selvbiografi med tydelig oppbygning, brev med struktur, fortellinger osv.

 • skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker

 • Tekster hvor en argumenterer for egne meninger og synspunkt.

 • Fortellinger med grunnleggende fortellerstruktur.

 • Ulike andre sjangre, f.eks. brev hvor målet er å informere, brev hvor målet er å overbevise.

 • eksperimentere med skriving av enkle tekster på sidemål

 • Tekster på nynorsk med høyfrekvente nynorsk-ord som skiller seg fra bokmål.

 • gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger

 • Responsgrupper underveisskrivingsfasen av tekstproduksjon.

 • bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger og varierte estetiske virkemidler

 • Blogg.

 • Tekstbehandlingsprogram.

 • velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler

 • Selvforklarende.Språk, litteratur og kutur

 • gi eksempler på noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk

 • Formelt og uformelt språk.

 • utføre grunnleggende setningsanalyse og vise hvordan tekster er bygd opp ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap

 • Grunnleggende syntaktisk analyse med SVO-struktur.

 • sammenligne språk og språkbruk i tekster på bokmål og nynorsk

 • F.eks. i dikt,men også andre sjangre.

 • lese og uttale stedsnavn som inneholder spesielle nordsamiske bokstaver, og kjenne til enkelte ord og uttrykk på ett av de samiske språkene

 • Selvforklarende.

 • sammenligne talemål i eget miljø med noen andre talemålsvarianter og med de skriftlige målformene bokmål og nynorsk

 • Dialektlære gjennom lytteprøver.

 • Dialketlære gjennom tekst skrevet på dialekt.

 • gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker

 • Inkluderende og utestengede språk.

 • Krenkende ordbruk.

 • Orbruk sett i sammenheng med skolens regler og IB-profiltrekkene.

 • presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk

 • Spontane og planlagte litteratursamtaler.

 • Lesesirkler.

 • vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold

 • Sammenligne tekstopplevelser med bakgrunn av ulike morsmål i klassen.

 • Tolkningsarbeid.

 • kjenne til opphavsrettslige regler for bruk av kilder

 • Kildekritikk.

 • Henvise til kilder korrekt.

 • bruke forskjellige former for digitale og papirbaserte ordbøker

 • Papir: Norsk-engelsk/engelsk-norsk-ordbøker i klasserommet; fremmedordbok; synonymordbok.

 • Nett: nob-ordbok.uio.no; lexin.udir.no; blabla.no/norsk-engelsk; engelske ordbøker på nett (merriamwebster.com; oed.com).ASKER International School

Johan Drengsruds vei 60, 1383 Asker. Tel: +47 908 90 609 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.