Menu

Letter from the Mayor

Gratulerer med skolestart på Asker International School.

Asker International School har vært ønsket i lang tid. Når vi endelig har fått dette tilbudet i Asker ligger det et stort politisk engasjement og arbeid bak. Historien om skolens tilblivelse er historien om et viktig samarbeid mellom kommunen og næringslivet. Næringslivet har hatt, og må fortsette å ha, et sterkt eierskap til skolen, som pådriver og aktiv støttespiller. 

Med Asker International School blir skoletilbudet i Asker enda mer mangfoldig. En god del av våre innbyggere jobber i perioder i utlandet, og for familier som flytter midlertidig inn i eller ut av landet er det en stor fordel at barna kan følge et sammenhengende og internasjonalt standardisert utdanningsløp. Jeg tror dette skoletilbudet vil bli et konkurransefortrinn for vårt internasjonalt orienterte næringsliv, og kanskje også bidra til å trekke enda flere kunnskapsbaserte bedrifter til Asker. 

Asker kommune ønsker å være en god vertskommune og tilrettelegger for skolen, og jeg ser fram til et fortsatt godt og nært samarbeid med rektor og styret. Jeg ønsker alle skolens elever, foreldre og ansatte lykke til med skolestarten, og håper alle vil trives og oppnå gode resultater.  

Lene Conradi
Ordfører

mayor Asker

Beskrivelse: cid:193332010@01112011-0D6C

 

 

 

 

 

Translation to English

Congratulations with the start-up of Asker International School

An International School has been sought after for a long time in Asker Kommune. There has been a strong political commitment and a lot of work behind the start up of the school. The history of the school's inception is an important tale of collaboration between the municipality and the private sector. The private sector has had and should continue to have a strong commitment to the school,  as an advocate and active supporter of the school.

The provision of education in Asker is now even more diverse with the presence of Asker International School. A good number of our citizens work in periods abroad, and for families who move temporarily into or out of the country there is a great advantage that children can follow a coherent and internationally standardised education. I think this schooling option will become a competitive advantage for our internationally oriented businesses, and may also help to draw even more knowledge-based enterprise to Asker.

Asker Municipality wants to be a good host municipality and facilitate Asker Intrnational School and I look forward to continuing our close relationship with the principal and the board. I wish all the pupils, parents and staff good luck with school start and hope everyone will thrive and achieve good results.

Lene Conradi
Mayor 

Beskrivelse: cid:193332010@01112011-0D6C

ASKER International School

Asker Logo

Johan Drengsruds Vei 60, 1383 Asker. Tel: +47 908 90 609 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.