Menu

School Rules

Purpose

These regulations shall ensure that AIS is a good and safe work environment for students and staff. Regulations shall inform students and teachers about students' rights and responsibilities, school requirements and response methods. The aim is to create a positive learning environment through security, prosperity , respect and clear boundaries for students . This also includs a resonsibility for maintaining the school's materials, supplies and physical environment.

These regulations apply to students of Asker International School . Rules shall be made known to the students of the school year start and will apply during school hours on school grounds , on the way to school and on field trips and events in the school's calendar. They will be available on the school website. The board of school will review school rules annually.

 

These regulations apply to all students in school and on related school activities .

These rules apply in classrooms , common rooms and outdoor areas, on way to school and when

students have lessons elsewhere than on school grounds , for example in projects, school camps and excursions.

Students are entitled to :

Be treated politely and with respect

Have their personal belongings respected and undisturbed*

Avoid physical or psychological bullying / harassment

A good school environment

 

Students are required to:

Arrive on time, contribute to a positive environment in lessons and complete the tasks to be completed

Show responsibility for school property and help to keep order in the classroom , hallways, restrooms and school area.

Act so as to prevent harm to others or the property of others

Prevent bullying and harassment

Follow specified rules and otherwise act politely , friendly and honest

 

 

Rules Asker International School

1 It is not allowed to take , use or sale of tobacco, drugs or other dangerous objects on school grounds or on trips or events organized by the school

2 The school is not responsible for assets being stolen, is lost or destroyed

3 Mobile phones or other electronic equipment can be used in teaching hours by special arrangement with teacher

4 The school's computers to be used only in academic context, unless otherwise agreed. Users must not seek out sites with offensive content or publicize infringing content .

5 Plagiarism or copying someone else's work is not allowed.

6 Students should not leave the school grounds on their own initiative during school hours

7 It is not allowed to bring animals or dangerous objects to school

 

 

Dealing with breaches of rules

Students have the opportunity to explain themselves .

Spoken to by a teacher, assistant principal , principal , or other employee. The incident is documented and can result in reduced associated behaviour grade/descriptor..

It may be reported to the home through the conference days, written notice or phone call .

Rejection of hours and trips / events in the school's director: Students who seriously or repeatedly break the rules may be removed from teaching. The grade 1-7 students can be suspended from single hours or for the rest of the day (one day including the day of teh incident) and the grade 8-10 students can be suspended for up to three days. The principal approves the suspension after consultation with the teacher of the student. Parents of students in grade 1-7 will be notified before a student is suspended for the remainder of the day. Before taking a decision on removal or loss of rights, the situation shall be evaluated using other remedial or disciplinary measures .

Removal from lessons / school is an individual decision by the Public Administration § 2. Parents / guardians / students may appeal the decision to an authority known as 'Fylkesmann' - Oslo and Akershus.

In special cases, the student a student transfer to the public school in their district may be requested. Other measures should have been implemented before this is implemented. Cf . Private School Act § 3-3. The home municipality make this decision if and when necessary. The decision can be appealed to the Ministry.

An external support agency/person can be contacted if needed.

Mobile phones may be confiscated. In the first instance, the mobile phone can be retrieved by the student. On repeated occasions it must be retrieved by the parents of the student.

Please refer to the Private School Act § 3-10.

 

 

 

Revision Asker , November 2012

NORWEGIAN TRANSLATION

Ordensregler for Asker International School

 

Formål

Ordensreglementet skal legge til rette for at AIS blir en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte. Reglementet skal informere elever og lærere om elevenes rettigheter og plikter, skolens krav og reaksjonsmåter. Formålet er å skape et positivt læringsmiljø gjennom trygghet, trivsel, respekt og klare grenser for elevene. Herunder ligger også et ansvar for å bevare skolens materielle og fysiske miljø.

Ordensreglementet gjelder for elever ved Asker International School. Reglementet skal gjøres kjent for elevene ved skoleårets start og vil gjelde i skoletiden på skolens område, langs skoleveien og ved turer og arrangementer i skolens regi. Det vil være tilgjengelig på skolens hjemmeside. Styret i skolen vil gjennomgå ordensreglementet årlig.

 

Ordensreglementet gjelder alle skolens elever på skolen og i skolefritidsordningen.

Reglementet gjelder i undervisningslokaler, fellesrom og uteområde, på skolevei og når

elevene har undervisning andre steder enn på skolens område; for eksempel i

prosjekter, på leirskole og på studieturer.

 

 

Innhold

Elevene har krav på:

 • Å bli behandlet høflig og med respekt

 • Å få ha sine eiendeler i fred

 • Å slippe fysisk eller psykisk mobbing/plaging

 • Et godt lærings- og skolemiljø

 

Elevene er forpliktet til:

 • Å møte opp presis, bidra til ro i timene og gjøre de oppgaver som skal gjøres

 • Å vise ansvar for skolens eiendom og være med på å holde orden i klasserom, ganger, toalett og skoleplan

 • Å opptre slik at det ikke oppstår skade på andre eller andres eiendom

 • Å motarbeide mobbing og plaging

 • Å følge oppsatte regler og ellers opptre høflig, vennlig og ærlig

 

 

Regler for Asker International School

  1. Det er ikke lov til å ta med, bruke eller omsette tobakk, rusmidler eller andre farlige gjenstander på skolens område eller på turer eller arrangementer i regi av skolen

  2. Skolen er ikke ansvarlig for eiendeler som blir stjålet, kommer bort eller blir ødelagt

  3. Mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr kan kun benyttes i undervisningstiden etter spesiell avtale med lærer

  4. Skolens datamaskiner skal bare brukes i faglig sammenheng dersom ikke annet er avtalt. Brukerne må ikke oppsøke sider med krenkende innhold eller publisere krenkende innhold.

  5. Plagiat eller kopiering av andres arbeid er ikke tillatt.

  6. Elevene bør ikke forlate skolens område på eget initiativ i skoletiden

  7. Det er ikke tillatt å ta med dyr eller farlige gjenstander til skolen

 

Tiltak ved brudd på reglene

Elevene får anledning til å forklare seg.

 

Tilsnakk fra lærer, undervisningsinspektør, rektor eller andre tilsatte. Hendelsen dokumenteres, og kan medføre nedsatt orden eller oppførselskarakter.

 

Det kan meldes fra til hjemmet gjennom konferansetimer, skriftlig melding eller telefonsamtale.

Bortvisning fra timer og turer/arrangementer i skolens regi: Elever som alvorlig eller gjentatte ganger bryter reglementet, kan vises bort fra undervisningen. På årstrinn 1-7 kan elever vises bort fra enkelttimer eller for resten av dagen, og på årstrinn 8-10 kan elever vises bort i inntil tre dager. Rektor ved skolen vedtar selv bortvisning etter å ha rådført seg med læreren til eleven. Foreldrene til elever på årstrinn 1-7 skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen. Før det blir gjort vedtak om bortvisning eller tap av rettigheter, skal det vurderes å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. 

 

Bortvisning fra undervisning/skolen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Foreldre/foresatte/eleven kan påklage vedtaket til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

I spesielle tilfeller kan eleven kreves overført til den offentlige skolen i hjemkommunen. Andre tiltak skal ha blitt iverksatt før dette iverksettes. Jfr. Privatskoleloven § 3-3. Hjemkommunen gjør vedtak. Avgjørelsen kan ankes til departementet.

 

Hjelpeapparat utenom skolen kan kontaktes om nødvendig.

 

Mobiltelefoner kan beslaglegges ved forstyrrende bruk. Første gang kan mobiltelefonen hentes av eleven. Andre gang må den hentes av foreldrene ved oppmøte.

 

Det vises for øvrig til privatskoleloven § 3-10.

 

 

Asker, november 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASKER International School

Asker Logo

Johan Drengsruds Vei 60, 1383 Asker. Tel: +47 908 90 609 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.